Oddialenie ejakulácie – ROZHOVOR o liečbe a možnostiach s MUDr. Taťánou Šrámkovou, Ph.D.

Vyspovedal som MUDr. Taťánu Šrámkovou, Ph.D. Pýtal som sa na to, čo vás zaujíma najčastejšie. Čo je to predčasná ejakulácia, aká výdrž sa považuje za uspokojivú a aká je už príliš krátka. Zisťoval som tiež, akými spôsobmi a liekmi možno proti predčasnej ejakulácii (PE) bezpečne bojovať.

oddialenie ejakulácie

 

Pani doktorka, vníma lekárska komora predčasnú ejakuláciu ako ochorenie, poruchu alebo ide iba o zveličený výraz predajcov doplnkov a pomôcok, ktorí chcú z mužskej prirodzenosti vyťažiť peniaze?

Predčasná ejakulácia (PE) je považovaná za poruchu, ochorenie. V medzinárodnom zozname klasifikácie ochorení sa skrýva pod položkou F 52.

Štvrtou najčastejšiou sexuálnou dysfunkciou čeleských mužov je erektilná dysfunkcia nasledovaná predčasnou ejakuláciou, obidve dysfunkcie sa môžu objavovať súčasne. PE je častá, ale nediagnostikovaná a neliečená mužská sexuálna dysfunkcia, ktorá vedie až k zníženiu kvality života muža a k disharmónii v partnerskom vzťahu.

 

Aká doba vyvrcholenia sa považuje za „predčasnú“ a aká je „v norme“? Dá sa to vôbec konkretizovať? Existujú normy a štatistiky?

PE je druhou najčastejšou sexuálnou poruchou českých mužov. Podľa výskumu sexuálneho správania obyvateľstva ČR bol pomer ED (erektilná dysfunkcia, porucha erekcie) k PE 56 : 17.

Výskyt PE je 20 – 30 % a na rozdiel od erektilnej dysfunkcie nie je závislá od veku. Aby bola dysfunkcia úplne vyjadrená, musí k predčasnej ejakulácii dochádzať pri pravidelných a častých sexuálnych stykoch niekoľkokrát do týždňa alebo denne.

Vždy musíme vylúčiť lokálne, sekundárne príčiny PE. Ide o krátku uzdičku, plieseň či ekzémy v oblasti žaluďa, prostatitídu (zápal prostaty), uretritídu (zápal močovej trubice) alebo o chronickú panvovú bolesť.

Poruchy funkcie štítnej žľazy môžu tiež viesť k vzniku PE. Primárna PE sprevádza muža po celú dobu jeho sexuálneho života, sekundárna PE sa objavuje po období normálneho fungovania. Muž vyžaduje liečbu PE, pokiaľ u neho vyvoláva prejavy stresu, diskomfortu či frustrácie alebo vtedy, ak PE vedie k partnerskému sexuálnemu nesúladu.

Diagnostika PE:

Pacienta, ktorý prichádza kvôli PE sa pýtame, ako dlhý čas do ejakulácie uplynie od zavedenia pohlavného údu do pošvy.  Pozor. Je nevyhnutné odlíšiť PE od erektilnej dysfunkcie s rýchlou ejakuláciou za nedokonale stoporenie pohlavného údu. S týmto sa stretávame napr. u mužov so srdcovo-cievnym ochorením.

Následne uvádzam niektoré otázky k diagnostike PE. Ak muž nie je schopný ejakuláciu ovládnuť, ejakuluje za menej než 2 minúty po zavedení penisu do pošvy, táto situácia u neho vedie k stresu a ťažkostiam v partnerskom vzťahu, je kandidátom na liečbu PE.

Otázky:

 1. Za ako dlho po zavedení údu do pošvy dochádza k ejakulácii?
 2. Ste schopný ejakuláciu ovládnuť? (pre PE je charakteristická strata kontroly)
 3. Vedie u vás rýchla ejakulácia k vyvolaniu stresu?
 4. Máte v partnerskom vzťahu ťažkosti z dôvodu rýchlej ejakulácie?
 5. Máte rýchlu ejakuláciu od počiatku sexuálneho života?

 

Opakom predčasnej ejakulácie je oddialená ejakulácia alebo dokonca aj neschopnosť ejakulovať. Aké príčiny môže táto neschopnosť mať?

 • Retardovaná ejakulácia je definovaná ako trvalý alebo opakujúci sa problém s dosahovaním orgazmu pri sexuálnej stimulácii, ktorý vedie k frustrácii a stresu. Príčinou môže byť podávanie liekov (napr. antidepresíva, lieky znižujúce úzkosť, alkohol…) či dôsledok chirurgických zákrokov, ktoré vedú k poruche ejakulácie a organizmu. Po vylúčení organickej príčiny retardovanej ejakulácie je možno uvažovať o príčine psychogénnej.
 • Retrográdna ejakulácia, keď sa semeno dostáva do močového mechúra pri vzostupe tlaku v močovej trubici, je často dôsledkom roztrúsenej sklerózy, poranenia miechy, panvových chirurgických výkonov (zákrokov na hrdlo močového mechúra, chirurgických zákrokov, ako je odstránenie lymfatických uzlín v dôsledku nádorov semenníkov), ťažkého stupňa cukrovky, podávaných liekov napr. zo skupiny antidepresív, diueretík a antiepileptík, no môže byť aj idiopatická (pričína neznáma). Retrográdna ejakulácia je spojená s tzv. suchým orgazmom (postihnutý pociťuje orgastické sťahy, no semeno močovou trubicou neodchádza). Zásadné sú anamnestické údaje o ochoreniach, akými sú roztrúsená skleróza, diabetes mellitus, panvové operácie, užívanie liekov. Problémy s dosiahnutím ejakulácie a orgazmu sa objavujú v časovej súvislosti s ochoreniami, užívanými liekmi či operáciami, pretože predtým postihnutý tieto problémy nemal. V liečbe sa uplatňujú niektoré lieky, ktoré sú na odporúčanie a predpis lekára. Výhodou a efektom je ejakulácia pri plnom močovom mechúre.
 • Anejakulácia (žiadna ejakulácia) vzniká pri blokáde podávaním niektorých liekov (sympatolytiká), vplyvom poškodenia nervov u mužov s cukrovkou, pri systémovom neurologickom ochorení (roztrúsená skleróza), po poranení miechy, po radikálnej prostatektómii (odobratí prostaty v dôsledku zhubného nádoru).

Diferenciálna diagnostika retrográdnej ejakulácie a anejakulácie spočíva vo vyšetrení moču po styku alebo masturbácii. Pri retrográdnej ejakulácii sa v močovom sedimente nájdu spermie a pH moču je zásadité dané primiešaním ejakulátu. Pri anejakulácii nie sú v močovom sedimente spermie a pH moču je kyslé.

 • Predstieranie orgazmu u mužov.Podľa výskumu sexuálneho správania v ČR z roku 2013 výnimočne predstiera orgazmus 18 % mužov (oproti roku 2008 ide o nárast 10 %). Pravidelne to robia 2 %. Predstieranie orgazmu celkom priznala pätina dotazovaných mužov. Ako dôvod udali (podľa početnosti): „chcel som potešiť partnerku, vedel som, že to aj tak nepôjde, chcel som to už mať za sebou, nechcel som, aby to vypadalo, že trpím poruchou“.

 

Ak má muž slabú výdrž a ejakuluje príliš rýchlo, kto mu pomôže? Urológ alebo iný špecialista?

Sexuológ-andrológ alebo urológ.

 

Má nejaký zmysel navštíviť aj psychológa? Má psychika vplyv na sexuálnu výdrž?

Psychológa má zmysel navštíviť, ak ide o druhotnú, sekundárne vzniknutú rýchlu ejakuláciu pri nesúlade v partnerstve: muž sa „snaží mať sex rýchlo za sebou“. V prípade partnerského nesúladu a zjavnej psychickej príčiny PE je možná návšteva psychológa.

V prípade primárne vzniknutej PE (od začiatku sexuálneho života) pomôže len lekár.

 

Viete odporučiť ďalšie metódy na oddialenie ejakulácie?

 • Dôležitým krokom je pravidelná frekvencia sexuálnej aktivity (SA) aspoň 2 až 3-krát týždenne.Je nevyhnutná aj úprava antikoncepčného správania. Prerušovaná súlož (aj keď nejde o antikoncepčnú metódu v pravom slova zmysle, rad českých párov v strednom veku ju na zabránenie počatia dlhodobo používa) je z hľadiska liečby PE neprípustná.
 • Kondóm je z hľadiska zníženej stimulácie penisu najvhodnejší, no je málo obľúbený. Hormonálna kontracepcia je z tohto hľadiska uspokojivým kompromisom. Výber polôh pri styku môže pomôcť. Najvhodnejšia je obrátená poloha, kedy muž leží na chrbte a žena zaujíma aktívnu polohu alebo polohu na boku.
 • Bahaviorálne techniky zavedené Matersom a Johnsonovou majú za cieľ precvičenie ejakulačného reflexu. Technika štart-stop spočíva v prerušení frikčných pohybov, pri stláčacej technike silné stlačenie glans penis prípadne tlak na hrádzu môže ejakuláciu zablokovať, čo povedie aj k strate erekcie.
 • Behaviorálne techniky majú za cieľ precvičenie ejakulačného reflexu, vyžadujú si ochotu a trpezlivosť u párov, ktoré sa rozhodli podstúpiť nácvik. Lokálna aplikácia znecitlivejúcich gélov jednorázovo pred sexuálnym stykom a celkové podávanie antidepresív SSRI, blokátorov spätného vychytávania serotonínu, boli užívané v liečbe PE pred uvedením dapoxetínu. Môžu sa používať, pokiaľ dapoxetín nespĺňa účel a nevyhovuje. Sú však indikáciou liečby PE „off-label“. Znamená to, že nie je schválená indikácia použitia podľa súhrnných informácií o prípravkoch SÚKL.

 

Na trhu je dostupný výrobok Priligy, ktorý sľubuje pomoc s predčasnou ejakuláciou. Môžete nám o ňom povedať viac?

Prvým liekom, ktorý bol na liečbu PE schválený, je dapoxetín (Priligy) 30 a 60 mg. Dapoxetín má rýchly nástup účinku a krátky polčas vylučovania. Tento farmakologický profil umožňuje podávanie lieku jednorázovo pred stykom.

Signifikatne predlžuje IELT (čas od zavedenia penisu do pošvy do ejakulácie) v porovnaní s placebom. Účinky sú 2,5 až 3-násobné. Medzi možné vedľajšie účinky patria nauzea (nutkanie na zvracanie), závrat, bolesť hlavy. Zvyšuje kontrolu ejakulácie až u 58 % mužov, redukuje stres a zvyšuje uspokojenie.

Odporúčané podávanie Dapoxetínu: IELT < 2 minúty, ejakulácia pri minimálnom sexuálnom dráždení skôr než mal pacient v úmysle, výrazný osobný stres alebo interpersonálne problémy ako dôsledok PE, zlá kontrola ejakulácie a predčasná ejakulácia pri väčšine pokusov o styk počas predošlých 6 mesiacov.

Mechanizmus účinku: dapoxetín je účinný, selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínurýchlo sa absorbuje, najvyššiu koncentráciu v plazme (Cmax) dosahuje za 1 až 2 hodiny po podaní, nemá interakciu s jedlom, môže sa užívať s jedlom aj nalačno.

Počiatočná dávka je 30 mg a podáva sa 1 až 3 hodiny pred sexuálnou aktivitou. Po 4 týždňoch (alebo 6 podaniach lieku) možno dávku v prípade nedostatočného účinku zvýšiť na 60 mg. Najvyššia frekvencia užívania lieku je 1-krát za 24 hodín.

Pred podaním sa odporúča vykonať ortostatický test (meranie krvného tlaku a pulzu v ľahu a postojačky). Závažným popisovaným vedľajším účinkom je synkopa s vazovagálnym pôvodom. Prejavuje sa stratou vedomia, pomalým pulzom alebo sínusovou zástavou. Vyskytla sa do 3 hodín po užití dapoxetinu.

Je potrebné, aby postihnutý poznal prodromy, ktorými sú nauzea, závrat, palpitácia, astenia (slabosť), zmätenosť. Prevenciou je dostatočná hydratácia, edukácia chorého o prodromoch, eliminácia rizikových situácií (riadenie motorových vozidiel atď.).

Veľmi častými nežiadúcimi účinkami sú závrate, bolesť hlavy, nauzea. K častým sa radí úzkosť, agitovanosť, nepokoj, nespavosť alebo naopak únava a spavosť, triaška, parestézia, porucha pozornosti, rozmazané videnie, hučanie v ušiach, zívanie, ED (erektilná dysfunkcia, porucha erekcie), únava, sčervenanie, hnačka, vracanie, bolesť brucha, flatulencia, či suchosť v ústach.

priligy

Priligy s obsahom dapoxetinu na liečbu predčasnej ejakulácie

 

Je Priligy registrovaný liek alebo ide o doplnok stravy?

Liek Priligy bol v ČR zaregistrovaný 18.7. 2012 a 21.1. 2014 mu bola registrácia predĺžená. Registrovaný bol ako prvý a jediný liek určený na liečbu predčasnej ejakulácie pre mužov vo veku od 18 do 64 rokov.

 

Je Priligy na lekársky predpis?

Áno, liek Priligy je viazaný na lekársky predpis.

 

Je Priligy odsúhlasený na predaj v Česku a na Slovensku?

Áno.

 

Myslíte, že PE môže oslabiť alebo dokonca úplne zahubiť partnerský vzťah?

Určite áno. S takýmito prípadmi sa stretávam v klinickej praxi. V počiatkoch vzťahu je problém predčasnej ejakulácie partnerkou väčšinou tolerovaný, tolerancia sa však vytráca s dĺžkou trvania vzťahu.

Predčasná ejakulácia môže byť roky pármi tolerovaná. Sú ženy, ktorým krátke trvanie pohlavného spojenia nevadí. Muži s PE, ktorí sú schopní opakovať sexuálny styk, tak dokážu kompenzovať prvý krátky sexuálny styk a takto viesť spokojný sexuálny život.

Väčšina žien dosahuje orgazmus pri klitoridálnom dráždení, a preto nemusí táto sexuálna dysfunkcia viesť k vzniku partnerského nesúladu. Zmena v prežívaní môže nastať u ženy pri objavení sa nesúladu v iných, nesexuálnych oblastiach partnerského života.

Niektoré ženy objavia kúzlo nepoznaného až pri mimomanželskom sexe. Muži s primárnou predčasnou ejakuláciou by svoj problém mali riešiť na počiatku sexuálneho života.

Pri väčšine z nich vedie PE k frustrácii, nepohode a neschopnosti dosiahnuť sexuálne uvoľnenie. Či už z ostýchavosti, alebo neznalosti svoj problém často riešia až s mnohoročným odstupom.

Ak muž problém predčasnej ejakulácie nerieši, aj keď jeho partnerka dáva svoju nespokojnosť najavo, ukazuje tým, že mu na zážitku partnerky nezáleží. Žena na dosiahnutie orgazmu obvykle potrebuje viac času než muž. Často prišiel muž do ordinácie riešiť problém rýchleho výronu semena s tým, že partnerka má iný vzťah práve z dôvodu, že svoju predčasnú ejakulácu neriešil.

 

Môžete na záver nejakým spôsobom upokojiť alebo motivovať pánov s kratšou vydržou?

Najčastejší problém českých párov, mužov a žien je partnerský sexuálny nesúlad. Ak žene kratšia výdrž nevadí, pár je spokojný so sexuálnym životom, situáciu netreba riešiť. Všetko je o dohode a komunikácii. Platí to aj v sexe.

Ak kratšia výdrž = predčasná ejakulácia, znamená to, že od zavedenia pohlavného údu do pošvy uplynie do vyvrcholenia doba kratšia než 2 minúty, odporúča sa situáciu riešiť.

Predčasná ejakulácia začína byť vo vzťahu problém, ak sa pridružia aj iné, nesexuálne problémy. Ide napríklad o finančné problémy, problémy s deťmi, názorový nesúlad na trávenie voľného času, výchovu, politickú situáciu atď. To je presne tá situácia, kedy žena môže začať hľadať pochopenie a uspokojenie inde…

 

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pani doktorka. 

ĎALEJ SI PREČÍTAJTE: Megačlánok o ejakulácii, metódach oddialenia a liekoch, ktoré zaberú

 

Rate this post